Archiwum wiadomości

Archiwum wiadomości

24
T?umaczenia ustne w Brukseli

Zapewnili?my t?umaczenie podczas wizyty delegacji ?l?skich przedsi?biorców w Dyrekcji Generalne ds. Polityki Regionalnej w Brukseli

04
T?umaczenia w Brukseli

Zapewnili?my t?umaczenie konsekutywne podczas rozmów przedstawicieli jednej z lokalnych instytucji z urz?dnikami Komisji Europejskiej w Brukseli

28
Wsparcie t?umaczeniowe przy wdra?aniu systemu SAP

W dniach 1-22 stycznia zapewnili?my wsparcie t?umaczeniowe przy wdra?aniu systemu SAP w dolno?l?skim oddziale jednej z najwi?kszych firm z bran?y spo?ywczej.

12
T?umaczenia symultaniczne

W dniach 11 i 12 czerwca zapewnili?my t?umaczenia symultaniczne w j?z. angielskim i polskim w trakcie konferencji dot. materia?ów ogniotrwa?ych stosowanych w bran?y cementowej

12
T?umaczenie konsekutywne

Zapewnili?my t?umaczenie konsekutywne i szeptane podczas warsztatów zwi?zanych z dobrymi praktykami w zakresie innowacji, które by?y organizowane w Opolu

05
T?umaczenie symultaniczne

W dniu dzisiejszym zapewnili?my t?umaczenie symultaniczne w trakcie konferencji dot. Regionalnych Strategii Rozwoju, która zorganizowa? Urz?d Marsza?kowski w Opolu

29
T?umaczenia ustne

Nasza firma zapewni?a t?umaczenia ustne podczas konferencji prasowej zorganizowanej z okazji nadania ameryka?skiej firmie Polaris zezwolenia na dzia?alno?? w Strefie Ekonomicznej w Opolu

15
T?umaczenia konsekutywne

Biuro T?umacze? Versus zapewni?o obs?ug? t?umaczeniow? podczas transakcji nabycia dzia?ki w Opolskiej Strefie Ekonomicznej przez jednego z zagranicznych inwestorów

04
T?umaczenie ustne

Zapewnili?my t?umaczenie podczas inauguracji wystawy World Press Photo w Galerii Sztuki Wspó?czesnej

20
Obs?uga wizyty go?ci z Komisji Europejskiej

Zapewnili?my t?umaczenie symultanicznie i konsekutywne podczas wizyty przedstawicieli KE w Urz?dzie Marsza?kowskim w Opolu

05
T?umaczenie ustne podczas kongresu

Nasza firma zapewni?a t?umaczenie ustne podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Bran?y Spo?ywczej w Opolu

24
T?umaczenie konsekutywne i symultaniczne

Zapewnili?my t?umaczenie podczas ceremonii otwarcia oraz obrad podczas Mi?dzynarodowego Kongresu Ma?ej Energetyki Wodnej organizowanego w dniach 23-25 maja 2012 w Hali Stulecia we Wroc?awiu

23
T?umaczenie prezentacji miasta Opola

Wykonali?my t?umaczenie konsekutywne podczas prezentacji oferty inwestycyjnej miasta Opola dla zagranicznych inwestorów

26
T?umaczenia symultaniczne negocjacji

Nasi t?umacze wykonali t?umaczenia symultaniczne zwi?zane z procedur? przetargow? na instalacj? redukcji NOx w Elektrowni BOT Opole

12
T?umaczenia symultaniczne

W dniach 10-12 pa?dziernika zapewnili?my t?umaczenie symultaniczne podczas spotkania s?u?b mundurowych odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecze?stwa podczas Euro 2012

07
T?umaczenie ceremonii

W dniu 06.10.2011 zapewnili?my t?umaczenie podczas ceremonii wbudowania kamienia w?gielnego pod najwi?ksze w Polsce centrum handlowe Europa Centralna w Gliwicach

21
Sprz?t do t?umacze?

W dniach 10-12 wrze?nia 2011 zapewnili?my sprz?t do t?umacze? kabinowych podczas konferencji organizowanej przez Caritas dot. wyzwa? zwi?zanych z opiek? nad osobami starszymi

15
T?umaczenie konsekutywne

Zapewnili?my t?umaczenie konsekutywne podczas spotkania organizowanego z inicjatywy Fundacji Dr. Ratha

28
Konferencja "Rynek t?umacze? w Polsce"

Przedstawiciele naszej firmy po raz kolejny uczestniczyli w ogólnopolskiej konferencji po?wi?conej rynkowi t?umacze? w Polsce

25
System dyskusyjny

W dniach 24-25.03.2011 dostarczyli?my system dyskusyjny podczas Ogólnopolskiego Forum Zarz?dów Spó?ek Gie?dowych we Wroc?awiu

25
T?umaczenie symultaniczne + sprz?t

Nasza firma zapewni?a sprz?t do t?umacze? oraz t?umaczenia symultaniczne w j?z. polskim, angielskim i rosyjskim podczas konferencji jednej z najwi?kszych polskich spó?ek zajmuj?cych si? produkcj? chemii budowlanej

15
T?umaczenie konsekutywne

Zapewnili?my t?umaczenie konsekutywne podczas wizyty delegacji tajwa?skich inwestorów na Opolszczy?nie oraz t?umaczenie ich prezentacji podczas konferencji dot. nowych technologii.

08
Sprz?t symultaniczny

Zapewnili?my sprz?t do t?umacze? kabinowych oraz nag?o?nienie podczas konferencji organizowanej przez Urz?d Marsza?kowski Województwa Dolno?l?skiego

28
Nowe presti?owe t?umaczenie

W dniu 27.08.2010 zako?czyli?my projekt t?umaczenia najnowszej ulotki reklamowej dla firmy Iveco

19
T?umaczenie konferencyjne + sprz?t do t?umacze?

Nasza firma zapewni?a obs?ug? t?umaczeniow? oraz sprz?t do t?umacze? symultanicznych podczas inauguracji projektu dot. wspierania innowacyjno?ci w województwie opolskim

04
T?umaczenie przysi?g?e

W dniu 25.04.2010 zapewnili?my t?umaczenie przysi?g?e z j?zyka angielskiego podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BZ WBK

23
T?umaczenie konferencyjne

Nasza firma zapewni?a t?umaczenie symultaniczne w j?zyku czeskim i niemieckim podczas konferencji dot. gospodarczego zagospodarowania Odry

23
Sprz?t do t?umacze? + t?umaczenie konferencyjne

W dniu dzisiejszym zapewnili?my obs?ug? t?umaczeniow? w j?zyku ukrai?skim i niemieckim podczas Forum Polsko-Niemiecko-Ukrai?skiego we Wroc?awiu

07
Sprz?t do t?umacze? + nag?o?nienie

Zapewnili?my sprz?t do t?umacze? symultanicznych oraz nag?o?nienie podczas uroczysto?ci otwarcia Honorowego Konsulatu Republiki Czeskiej w Sali Wielkiej Ratusza we Wroc?awiu.

10
Sprz?t do t?umacze? + t?umaczenie symultaniczne

W dniu 10.03.2010 r. zapewnili?my obs?ug? techniczn? i t?umaczenie symultaniczne podczas konferencji podsumowuj?cej wdra?anie innowacji w firmach woj. opolskiego

08
System dyskusyjny, Wroc?aw

Udost?pnili?my system dyskusyjny we Wroc?awiu dla grupy 40 osób wraz z nagraniem.

04
Sprz?t symultaniczny + t?umaczenia

W dniach 25-26.02.2010 nasza firma zapewni?a sprz?t do t?umacze? oraz t?umaczenie symultaniczne podczas wizyty przewodnicz?cego Parlamentu Europejskiego - prof. Buzka na konferencji w Opolu.

04
Tlumaczenia finansowe

Zako?czyli?my 6-tygodniowy projekt t?umaczeniowy, w ramach którego wykonywali?my t?umaczenia bankowe i finansowe dla jednego z wiod?cych banków z kapita?em zagranicznym.

22
T?umaczenie ustne

Zapewnili?my t?umaczenie ustne (konsekutywne i symultaniczne) podczas warsztatów dot. innowacyjno?ci w przedsi?biorstwach woj. opolskiego.

12
Konferencja dot. zabezpiecze? na lotniskach

Nasza firma zapewni?a t?umaczenie symultaniczne i sprz?t podczas konferencji dotycz?cej systemów zabezpiecze? na lotniskach

22
Konferencja "Odnawialne ?ród?a Energii"

Zapewnili?my kompleksow? obs?ug? techniczn? i t?umaczeniow? podczas 2-dniowej konferencji dot. odnawialnych ?róde? energii organizowanej przez Urz?d Marsza?kowski w Opolu